Keelevahetuse vaikeväärtus

Sa oled siin

Kvaliteedijuhised

ESF „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2014-2020“ Alapunkt 2.3.3 „Eesti hoolekandeteenuste kvaliteedi edendamine kvaliteediteemaliste koolituste, konsultatsioonide ja kvaliteedijuhtimissüsteemide tutvustamise ning rakendamise kaudu“
Sotsiaalteenuste üldise kvaliteedi tõstmiseks viiakse läbi kvaliteediteemalisi koolitusi, konsultatsioone, täidetakse kvaliteedijuhtimissüsteem EQUASS Eesti kohaliku esinduse rolli ning ühtlustatakse järelevalve kvaliteeti.

 

 

Eesti sotsiaalteenuste kvaliteedijuhis

Alates 01.01.2018 hakkasid vastavalt Sotsiaalhoolekande seadusele kehtima sotsiaalteenuse osutamisel kvaliteedipõhimõtted, millest tuleb teenuse osutamisel lähtuda. Seadusest tulenevalt on ette antud üheksa põhimõtet, mille fookuses on isikukesksus ning organiseeritum organisatsioonikorraldus, tagamaks läbipaistvat ja kompetentsemat teenust.

Kuna seaduses esitatud kvaliteedipõhimõtetest ainuüksi jääb väheseks, et kindlustada kõikidele huvipooltele ühtseid arusaamu, töötas Sotsiaalkindlustusameti kvaliteediosakond välja sotsiaalteenuste üldise kvaliteedijuhise ning sisustas sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud kvaliteedipõhimõtted, mis laienevad kõigile teenustele ja teenuseosutajatele. Koostatud ja kõikidele teenuseosutajatele kättesaadav raamistik sisaldab endas üheksat kvaliteedipõhimõtet koos sisustatud kriteeriumidega.

Raamistik koosneb kolmest tulbast: kriteerium, kriteeriumi sisu ja kontrollmehhanismid. Kriteerium ja kriteeriumi sisu on kõikide teenuste puhul ühine, muutumatu ja tuleneb sotsiaalteenuste üldisest kvaliteedijuhisest. Kontrollmehhanismid erinevad teenuse lõikes ning neid muudetakse vastavalt teenuste sisule.

Teenuseosutaja vastavust kvaliteedipõhimõtetele kontrollitakse riikliku järelevalve käigus.  

 

Valminud on 5 kvaliteedijuhist:

 

 

Kvaliteedijuhiste valimise tööplaan:

 

2018 II poolaasta jooksul valmivad kvaliteedijuhised järgmistele sotsiaalteenustele:

 1. Lapsehoiuteenuse kvaliteedijuhis
 2. Turvakoduteenuse kvaliteedijuhis
 3. Varjupaigateenuse kvaliteedijuhis
 4. Eluruumi tagamise kvaliteedijuhis

2019. aasta jooksul valmivad kvaliteedijuhised järgmistele sotsiaalteenustele:

 1. Tugiisikuteenuse kvaliteedijuhis
 2. Täisealise isiku hooldusteenuse kvaliteedijuhis
 3. Isikliku abistaja teenuse kvaliteedijuhis
 4. Sotsiaaltransporditeenuse kvaliteedijuhis
 5. Võlanõustamisteenuse kvaliteedijuhis
 6. Koduteenus
 7. Järelhooldusteenus
 8. Kinnise lasteasutuse teenus

Täpsemat infot kvaliteedijuhiste kohta saab Sotsiaalkindlustusameti kvaliteediosakonna projektijuhilt:
Marie Johanson, Marie.Johanson@sotsiaalkindlustusamet.ee