Sa oled siin

Asendushoolduse tugiteenused

Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ raames viiakse ellu Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti ja Tervise Arengu Instituudi koostöös projekti „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“.

Projekti eesmärk on suurendada perepõhise asendushoolduse pakkujate hulka, parandada asendushoolduse kvaliteeti ning arendada asendushoolduse tugi- ja järelteenuseid. Projekti elluviimise periood on 01.01.2015-31.12.2020, eelarve on 6 miljonit eurot (sellest ESF finantseering 5,1 miljonit ning riiklik kaasfinantseering 900 000 eurot).

Sotsiaalkindlustusamet korraldab projekti raames järgmiste teenuste osutamist:

 • Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele
 • Tugiteenused asenduskodutenuse osutajatele
 • Tugiisikuteenus asendushoolduselt elluastuvatele noortele
 
   

  Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele

  Teenuste eesmärk on toetada asendushooldust pakkuvaid perekondi ajal, mil laps on perekonda jõudnud ning tekivad raskused, millega perel üksi on keeruline toime tulla.

  Teenusele saab pöörduda iga isik, kes vajab abi asendushooldusega seotud küsimustes.

  • Üle-eestilised teenused:
  • Piirkonnapõhised teenused: Teenused osutatakse Eesti neljas piirkonnas (põhja, lõuna, ida ja lääne piirkonnas) ning need on mõeldud hooldus-,eeskoste- ja lapsendajaperedele. Teenuse saamiseks tuleb hooldus- ja eestkosteperel pöörduda kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja ning lapsendajaperel maavalitsuse poole. Eestkostjate ja perekonnas hooldajate puhul on nõue, et teenuse vajadus oleks välja toodud juhtumiplaanis. Teenuste kohta täpsema info saamiseks võib pöörduda ka otse teenuse osutaja poole.
   • Individuaalne psühholoogiline nõustamine perele - tegemist on individuaalse teenusega perele ning teenusele saab pöörduda kui probleem on seotud lapse vajadusega. Üks pere saab osaleda kolmel nõustamisel.
   • Grupinõustamine - a) grupitöö meetodil põhinev nõustamisgrupp aitab peredel leida oma võimalusi lastega seotud suhte-, kasvatus-, ja kooliprobleemide lahendamiseks ning toimetuleku tõstmiseks kasutades grupiressurssi. Nõustamise pikkus on 4 akadeemilist tundi, kohtumiste arv 4-6 korda aastas, grupi suurus 6-12 inimest;

    b) temaatiline toetusgrupp aitab peredel ja võrgustikutöötajatel saada uusi teadmisi spetsiifilistes laste kasvatamise küsimustes. Kohtumise pikkus alates 2 akadeemilisest tunnist, grupi suurus alates 12 inimest. Lisaks peredele saavad grupis osaleda teemaga seotud võrgustikutöötajad.

   • Mentorlus - mentorikeskse nõustamise kaudu võimaldatakse peredele kogemuslikku ja professionaalset pereabi.

   

  Teenust osutab kuni 31.12.2017:
  MTÜ Oma Pere
  mobiil: +372 5645 9945
  e-post: info@omapere.ee
  www.omapere.ee

   

  Projekti teenuse kohta saab lisainfot sotsiaalkindlustusameti projektijuhilt:
  Kristiina Vainomäe, 620 8384; 5886 8116, kristiina.vainomae@sotsiaalkindlustusamet.ee
   

  Tugiteenused asenduskoduteenuse osutajatele

  Teenused on vajalikud, et vältida asenduskoduteenuse osutajate professionaalset läbipõlemist ja sellest tingitud personali voolavust. See omakorda tähendab asenduskodus viibivate laste jaoks püsivamat ja stabiilsemat elukorraldust. Samuti aitavad tugiteenused töötajatel leida lahendusi keerulistes olukordades ning kokkuvõttes parandada asendushoolduse kvaliteeti. Teenused hõlmavad grupisupervisiooni ja individuaalse supervisiooni teenuseid kasvatusala töötajatele, tööjuhendamise koolitust ja sellele järgnevaid grupisupervisioone asenduskodu juhtidele ning kovisiooni koolitust ja sellele järgnevaid grupisupervisioone kasvatusalatöötajatele. Teenuseid pakutakse vajaduspõhiselt kõigile Eesti asenduskodudele.

  Teenust osutab kuni 31.12.2018:

  MTÜ Moreno Keskus
  kontaktisik: Anu Harjo
  mobiil: +372 552 5034
  e-post: ah3301@gmail.com
  www.morenokeskus.ee

   

  Projekti teenuse kohta saab lisainfot sotsiaalkindlustusameti projektijuhilt:
  Kristiina Vainomäe, 620 8384; 5886 8116, kristiina.vainomae@sotsiaalkindlustusamet.ee
   

   Tugiisikuteenus asendushoolduselt elluastuvatele noortele

   Teenuse eesmärk on aidata asendushoolduselt lahkuvaid noori iseseisvalt hästi toime tulema. Teenus aitab noorel sujuvamalt üle minna asendushoolduselt iseseisvasse ellu ning vältida võimalikke ohtusid. Tugiisik saab õpetada noorele praktilisi oskusi, olla emotsionaalseks toeks, aidata ennetada ja ära hoida riskikäitumist, toetada töökoha leidmisel ja hoidmisel, suhelda ametiasutustega, leida vajalikke tugiteenuseid jms.

   Teenust on õigust saada noorel, kes:

   • lahkub asenduskoduteenuselt, kuna ta ei vasta enam sotsiaalhoolekandeseaduse § 117 lõikes 3 sätestatud tingimustele (st on saanud täisealiseks ja lõpetanud õpingud);
   • on olnud perekonnas hooldamisel või eestkostel ning saanud täisealiseks;
   • on asendushooldusel viibimise ajal rasestunud või sünnitanud lapse.

   Teenuse osutamisega võib alustada kuni 6 kuud enne ning kuni 1 aasta pärast asendushoolduselt lahkumist. Teenuse kestuseks on üldjuhul kuni 1 aasta. Põhjendatud juhtudel on võimalikud erandid.

   Teenuse vajadust hindab kohalik omavalitsus, kes koostab juhtumiplaani, milles fikseeritakse teenuse saamise vajadus ning põhjendused. Omavalitsus võtab ühendust oma piirkonna teenuseosutajaga, et korraldada teenuse osutamine. Teenuseosutajatel on igas piirkonnas olemas koolitatud tugiisikud. Teenuse eest tasutakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

   Teenust osutavad kuni 31.05.2018:
   • Põhja, lõuna ja ida piirkonnas
   (Harjumaa, Raplamaa, Järvamaa, Tartumaa, Jõgevamaa, Põlvamaa, Valgamaa, Viljandimaa, Võrumaa, Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa)
   OÜ Keerub
   Kontaktisik: Ivika Abner
   Telefon: 568 46601
   e-post: ivika@keerub.eu
   http://keerub.eu/
   • Lääne piirkonnas
   (Läänemaa, Pärnumaa, Saaremaa, Hiiumaa)
   OÜ Febrec
   Kontaktisik: Jaanus Mäe
   Telefon: 555 21999
   e-post: sotsiaalnekaasatus@gmail.com

    

    

   Projekti teenuse kohta saab lisainfot sotsiaalkindlustusameti projektijuhilt:
   Maarja Kuldjärv, 620 8388, 5918 1973, maarja.kuldjarv@sotsiaalkindlustusamet.ee.