Sa oled siin

Perehüvitiste lühiülevaade

Last oodates

Sünnitushüvitis, rasedus- ja sünnituspuhkus

 • Töötajana ravikindlustatud naine saab sünnitushüvitist sünnituslehe alusel, mille väljastab arst või ämmaemand. Sünnitushüvitist maksab haigekassa.
 • Sünnituslehte on õigus saada rasedus- ja sünnituspuhkusele jäämisel kuni 140 päeva.

Isapuhkus

 • Kui perre on sündimas või on juba sündinud laps, on isal õigus kasutada 10 tööpäeva isapuhkust kaks kuud enne lapse sündi või kuni lapse kahe kuu vanuseks saamiseni. Loe isapuhkusest ja selle taotlemisest lähemalt SIIT.
 

Kui laps on sündinud

Lapse sünni registreerimine

 • ​Lapse sünni registreerib perekonnaseisuasutus vanema avalduse alusel esimese elukuu jooksul. Sündi registreerivad perekonnaseisuasutused: maakonnakeskuses maavalitsus, kohalikus omavalitsuses valla- või linnavalitsus. Kohalike omavalitsuste kontaktid leiad lehelt: https://www.eesti.ee/est/kontaktid/kohalikud_omavalitsused

Koh​aliku omav​alitsuse sünnitoetus

 • Kohalike omavalitsuste sünnitoetuse maksmise tingimused on erinevad. Tingimuste teada saamiseks palume pöörduda elukohajärgse kohaliku omavalitsuse poole.

Riigipoolne sünnitoetus

 • Sünnitoetus on riigi poolt igale lapsele ettenähtud ühekordne toetus. Edasi loe SIIT. Taotle riigiportaalis. 

Lapsetoetus

 • Lapsetoetust maksame iga lapse kohta alates sünnist kuni 16-aastaseks saamiseni. Pärast lapse 16-aastaseks saamist maksame sulle lapsetoetust edasi siis, kui laps õpib. Edasi loe SIIT. Taotle riigiportaalis.

Lapsehooldustasu

 • Lapsehooldustasu on õigus saada ühel vanematest, kui peres kasvab alla kolme aastane laps või lisaks kolme kuni kaheksa-aastaseid lapsi. Edasi loe SIIT. Taotle riigiportaalis.

Vanemahüvitis

 • Vanemahüvitist maksame, et säilitada sulle varasem sissetulek, kuna tulu laste kasvatamise tõttu väheneb. Enne lapse 70 päeva vanuseks saamist on õigus vanemahüvitisele lapse emal. Pärast lapse 70 päeva vanuseks saamist on õigus hüvitisele ühel lapsehoolduspuhkusel oleval vanemal – hüvitist võib taotleda ka lapse isa. Maksame vanemahüvitist 435 päeva eest või kuni lapse pooleteiseaastaseks saamiseni. Edasi loe SIITTaotle riigiportaalis.

Mitmike toetus

 • Alates 01.03.2018 on kolmikute või enamaarvuliste mitmike toetuse saamise õigus ühel vanemal, hoolduspere vanemal või eestkostjal, kes kasvatab kolmikuid või enamaarvulisi mitmikke. Toetuse saamise õigus on kuni laste 18 kuu vanuseks saamise päevani. Toetuse suurus on 1000 eurot kuus.

 

Vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe

 • Seda maksame juhul, kui su eelmine laps on alla kahe aasta kuue kuu vanune ning sünnitushüvitise ühe päeva suurus on väiksem kui vanemahüvitise ühe päeva summa. Edasi loe SIITTaotle riigiportaalis.

Kohustusliku kogumispensioni täiendavad sissemaksed

 • Kui elad Eestis, su peres on kuni 3-aastane laps ning oled liitunud pensioni II sambaga, maksame sinu kohustusliku kogumispensioni kontole täiendavalt 4% Eesti keskmisest sotsiaalmaksuga maksustatavast ühe kalendrikuu tulust. Edasi loe SIITTaotle riigiportaalis.
 

 

Kui kasvatad last üksi

Üksikvanema lapse toetus

 • Üksikvanema lapse toetust maksame, kui sinu lapse sünniaktis puuduvad andmed lapse isa kohta või sinu lapse teine vanem on tunnistatud ametlikult tagaotsitavaks. Edasi loe SIIT.

Elatisabi

 • Juhul kui lapse vanem ei maksa lapsele elatist, on võimalik saada elatisabi riigilt.
Kohtumenetlusaegne e​latisabi
 • Maksame sulle 150 päeva eest elatisabi, kui oled pöördunud kohtusse elatise väljamõistmiseks vanemalt, kes ei täida ülalpidamiskohustust, ning sulle on väljastatud makseettepaneku määrus või hagi tagamise määrus ja kohus ei ole veel elatise asjas kohtuotsust teinud. Edasi loe SIIT. Taotle SIIT.
TäitemenetIu​saegne elatisabi
 • Maksame sulle täitemenetlusaegset elatisabi, kui elatist maksma kohustatud vanem seda ei tee. Elatisabile on õigus alaealisel või kuni 21-aastasel õppival lapsel, kelle kasuks on kohus elatise välja mõistnud. Edasi loe SIIT.
 

Olukorrad, mis mõjutavad perehüvitiste saamist

Lapsendamishüvitis

 • Haigekassa maksab lapsendamishüvitist ravikindlustatud isikule alla 10-aastase lapse lapsendamisel. Edasi loe SIIT

Lapsendamine

 • Sul on õigus lapsendamistoetusele, kui oled lapsendanud lapse. Edasi loe SIIT.

Lapse eestkostele võtmi​ne

 • Sul on õigus eestkostetava lapse toetusele, kui kasvatad last, kelle vanemad seda ei tee, ning kohus on määranud su eestkostjaks. Edasi loe SIIT.

Lapse vanem viibib aja- või asendusteenistuses kaitseväes

 • Sul on õigus ajateenija või asendusteenistuja lapse toetusele, kui sina või sinu lapse teine vanem on Eestis aja- või asendusteenistuses. Edasi loe SIIT.

Rahvusvaheline pere

 • Kui elad Eestis, aga su pereliige elab või töötab Euroopa Majanduspiirkonnas või Šveitsi Konföderatsioonis (EMP), kohaldatakse perehüvitiste määramisel Euroopa Liidu koordineerimisreegleid. Edasi loe SIIT.
 

Eriolukorrad perekonnas

Puudega lapse toetus / puudega lapse rehabilitatsioon

 • Kui su lapsel on tuvastatud puue, siis maksame sulle iga kuu sotsiaaltoetust. Kui su laps ei tule erinevate takistuste tõttu eakohaselt toime, siis on sul võimalik taotleda lapsele sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust. Edasi loe Lapse puude tuvastamise kohta SIIT ja Lapsele suunatud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse kohta loe SIIT.

Puudega vanem

 • Kui sul on tuvastatud puue ja sa kasvatad last üksi või kui nii sinul kui su abikaasal on puue ja teie peres kasvab lapsi, siis maksame sulle puudega vanema toetust. Edasi loe SIIT.

Puhkepäevad puudega lapse vanemale

 • Kui su lapsel on puue ja sa töötad, siis on sul õigus saada iga kuu täiendavalt üks puhkepäev. Avaldus puhkepäeva saamiseks esita tööandjale. Edasi loe SIIT.

Toitjakaotuspension

 • Kui lapse vanem on surnud, maksame lapsele toitjakaotuspensionit. Edasi loe SIIT.

Lapse vanemad ei ela enam koos

 • Kui vanemad ei ela koos, aga osalevad võrdselt lapse kasvatamises, siis peavad nad omavahel kokku leppima, kumb neist saab lapse eest perehüvitisi. Edasi loe SIIT.

Peres kasvavad koos mitme eri vanema lapsed

 • Sinu peres kasvavad nii sinu kui su elukaaslase/abikaasa lapsed eelmisest kooselust ja teie ühised lapsed. Edasi loe SIIT.